Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 
 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2017/2018 prowadziłem ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywały się w środy, w godzinach 1315-1500, w sali 322 bud. A-1 – dotyczy specjalności Energetyka.

Wykłady dla specjalności Mechanika i Budowa Maszyn prowadził równolegle (w poniedziałki) dr hab. inż. Andrzej Janutka.

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.                  Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.                  Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.                  Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.                  Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.                  Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.                  Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.                  Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.                  Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.                  Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.              Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.              Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.              Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.              Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.              Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.              Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu, proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie „z tablicy” wzorów czy całych fragmentów tekstu.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe (lekko zmienione)

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

     Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniami, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane tzw. efekty kształcenia.

· Propozycje tematów egzaminacyjnych.

W semestrze zimowym  roku akademickiego 2017-2018 egzaminy odbędą się na  zasadach, przetestowanych w trzech ubiegłych latach.  TUTAJ mozna pobrać pełną treść dotychczas opracowanych 22 tematów wraz z przewidywaną punktacją – treść pytań teoretycznych nie powinna ulec zmianom, możliwe są modyfikacje w zadaniach, zwłaszcza modyfikacje danych liczbowych! A poniżej jako bonus PEŁNA treść pięciu wybranych pytań wraz z instrukcją dla sprawdzających – tzw. „klucze” (każde pytanie będzie sprawdzane przez inną osobę, będzie to Wykładowca oraz głównie prowadzący ćwiczenia rachunkowe):

- Pytanie 2 (Iloczyn skalarny i wektorowy);

- Pytanie 7 (Zasady dynamiki Newtona);

- Pytanie 14 (Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej);

- Pytanie 18 (Fale i fale mechaniczne);

- Pytanie 21 (Termodynamika fenomenologiczna).

Zgodnie z ustaleniami, minimum dwa z tych tematów pojawi się na każdym terminie egzaminu!

 

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr zimowy 2017/2018

 

·  Program wykładu jest na bieżąco zmieniany w stosunku do tych, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu. Aczkolwiek zmiany nie  muszą być zbyt duże...
· Zgodnie z najnowszym zarządzenie JM Rektora, obecność Studentów I roku jest na wszystkich formach zajęć obligatoryjna. W związku z tym będę sprawdzał obecność, o czym pisałem już wyżej. A TUTAJ szerzej o ustaleniach, dotyczących tegorocznego wykładu i egzaminu.

·  Zgodnie z zapowiedzią (na wykładzie), nieobecność na zajęciach może być podstawą niezaliczenia kursu.

KOMENTARZ: Powszechnie stosowaną przez Państwa a niedopuszczalną moim zdaniem praktyką jest uczestniczenie w terminach mojego wykładu w innych zajęciach (bądź praca…) i, w związku z tym, niepojawianie się w ogóle (lub „kontrolnie”, dwa razy w semestrze) na moim wykładzie. Jest to zasadniczo niezgodne z Regulaminem Studiów:

 

Wyciąg z:

 

REGULAMIN STUDIÓW

W(*) POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

obowiązujący na Politechnice Wrocławskiej od dnia 1.10.2010

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI STUDENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ:

1. Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki:

(...)

8) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 14 ust. 6 i 13) i organizacyjnych zgodnie z postanowieniami dziekana, oraz w szkoleniach (np. szkolenie BHP, biblioteczne itp.), zgodnie z wymogami tych szkoleń,

 

§ 14. ZALICZENIA

(...)

6. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, na podstawie obecności studenta na zajęciach. W losowych przypadkach, prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). W przypadku kolokwiów, sprawdzianów oraz prac kontrolnych, warunkiem umożliwienia studentowi przystąpienia do zaliczenia jest okazanie na ewentualne żądanie prowadzącego ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu.

(...)

13. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć).

 

W związku z tym obecność na wykładzie będzie sprawdzana.

 

(*) Pisownia oryginalna


· NIE przewiduję „przepisywania” ocen z innych kursów – indywidualne przypadki proszę zgłaszać maksymalnie do końca października, osobiście lub mailowo.

· NIE będą „przepisywane” oceny z ćwiczeń rachunkowych jako zaliczenie egzaminu – w zasadzie nie będzie żadnych możliwości zwolnienia z egzaminu na podstawie wyników ćwiczeń rachunkowych. (chociaż  może się coś takiego zdarzyć... Opowiem na wykładzie).

· Szczegółowe zasady zaliczenia ćwiczeń rachunkowych podadzą prowadzący zajęcia.


EGZAMINY


Egzaminy odbyły się 29 stycznia i 5 lutego (w obu przypadkach: poniedziałki), w godzinach 11-13, w salach 104 i 301 budynku D-1A oto REGULAMIN egzaminu opowiadałem już o tym od jakigoś czasu na wykładach, ale gwoli przypomnienia...


WYNIKI pierwszej tury egzaminu (po uwzględnieniu czwartkowych konsultacji) - TUTAJ.


WYNIKI drugiej tury egzaminu (po uwzględnieniu czwartkowych konsultacji) - TUTAJ.


Przypominam, że część osób uzyskała zaliczenie na wskutek rekomendacji prowadzących ćwiczenia rachunkowe oraz dzięki uznaniu dorobku z innych kursów - ich lista TUTAJ.


Końcową listę zbiorczą podam za jakiś czas - dziś postaram sie już wpisać wyniki do bazy JSOS.


 


  
 Data ostatniej aktualizacji: 8.02.2018

 

 

 

© Copyright 2000-2018 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.