Przewody doktorskie (fizyka) – proceduryPodstawowe akty prawne:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych


Inne źródła:

Komunikaty Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów


Zarządzenia Dziekana WPPT:

ZD nr 40 – tryb wprowadzania spraw do porządku obrad Rady Wydziału

ZD nr 41 – składy komisji wydziałowych ds. przewodów doktorskich


Materiały i opracowania PWr:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na PWr
(ze strony internetowej doktoranci.pwr.wroc.pl)


Dokumenty wewnętrzne WPPT PWr dla dyscypliny fizyka:

Wzór wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego PDF ODF (.odt) MSWord (.doc)
(opracowany przez komisję ds. przewodów doktorskich dla dyscypliny fizyka)